İLETİŞİM

Adres: Abidin Daver Sokak No: 12 Çankaya-Ankara

Telefon: 0312 442 92 77-78

Faks :0312 442 92 80

Mail: itc.kerkuk.net@gmail.com